Disclaimer

De Zeenon Disclaimer pagina

Toegang tot en gebruik van deze website van De Zeenon wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde. De informatie op deze website is door De Zeenon met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

De Zeenon garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst De Zeenon er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde(n) van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan De Zeenon weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

De Zeenon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door De Zeenon of door u aan De Zeenon middels een website van De Zeenon of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt De Zeenon geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Zeenon via deze website. De Zeenon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo's, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van De Zeenon, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van De Zeenon.

De Zeenon garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen De Zeenon en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.