Huishoudelijk Reglement van Zeevisvereniging Noord en Oost Nederland (ZEENON)

Artikel 1, Algemeen
De zeevisvereniging Noord en Oost Nederland (ZEENON) is opgericht op 21 oktober 1993 en is gevestigd te Ezinge gemeente Winsum. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2, Doel der vereniging
De vereniging stelt zich o.a. ten doel het behartigen van de belangen van de leden met betrekking tot het vissen met eigen boten op zee en andere faciliteiten. Het aankweken van een geest van saamhorigheid onder de leden, o.a. door elkaar hulp en bijstand te verlenen waar dit nodig is.

Artikel 3, Lidmaatschap
De vereniging kent gewone leden, ere leden en begunstigende leden.

Artikel 4, Gewoon lid
Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men dienaangaande een schriftelijk verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Nieuwe leden zijn verplicht binnen een maand na toetreding als lid de contributie over het lopende jaar te betalen. Door toetreding als lid verbindt men zich om in elk opzicht mede te werken aan het doel der vereniging.

Artikel 5, Lidmaatschap
Beindiging van het lidmaatschap dient ten minste twee weken voor het einde van het jaar schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Artikel 6, In strijd met statuten
Indien een lid handelingen verricht die in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement, dan wel tegen de belangen van de vereniging, kan het lid door het bestuur worden geschorst of geroyeerd. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na de schorsing of ontzetting in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Artikel 7, Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De voorzitter wordt rechtstreeks benoemd door de algemene ledenvergadering. De bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. Zowel de voorzitter als de overige bestuursleden treden periodiek af volgens een daartoe door het bestuur opgesteld rooster. De aftredende(n) is/zijn terstond herkiesbaar. Een eventueel tussentijds plaatsvervangend bestuurslid heeft zitting voor dezelfde periode als zijn voorganger.

Artikel 8, Commissies
Het bestuur kan commissies instellen, teneinde het bestuur bij te staan in de uitoefening van hun bestuurstaak. Aanwijzingen van bestuursleden of te dezen gemachtigde commissieleden zijn bindend en dienen door de leden te worden opgevolgd.

Artikel 9, Contributie
Elk lid betaalt de contributie zoals is vastgesteld op de algemene ledenvergadering. De contributie dient jaarlijks voor 1 januari te worden voldaan.

Artikel 10, Bezitters van boten
Aan bezitters van boten wordt voor zover voorradig, tegen werkelijke kosten een ZEENON bootnummer beschikbaar gesteld.

Artikel 11, Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen zullen worden uitgeschreven indien tenminste twee bestuursleden daartoe aan het dagelijks bestuur de wens te kennen hebben gegeven of indien de voorzitter zulks nodig acht. Tenminste 1 week van tevoren worden de bestuursleden door de voorzitter opgeroepen. Ingeval van stemming wordt beslist met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het desbetreffende onderwerp aan de orde gesteld in de eerstvolgende vergadering. Bij een herhaalde staking van stemmen in deze vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 12, Algemene leden vergadering
Per jaar wordt minstens 1 algemene ledenvergadering, bij voorkeur in maart, gehouden. Buitengewone ledenvergaderingen zullen worden gehouden op besluit van het bestuur of op verzoek van tenminste 1/10 deel der leden.

Artikel 13, Toegang tot algemene ledenvergadering
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en zij hebben daar ieder 1 stem. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem of zijn familie betreffen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk. Voor elke beslissing is een meerderheid van stemmen nodig. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Over alle geschillen welke mochten ontstaan betreffende de geldigheid ener uitgebrachte stem(ming), wordt onmiddellijk door een nieuwe stemming beslist.

Artikel 14, Jaarvergadering
De algemene jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit tenminste 2 leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur en zij moeten op de jaarvergadering verslag uitbrengen over het financiele beleid. 1 lid van de kascommissie treedt jaarlijks af en is niet terstond herkiesbaar.

Artikel 15, Veiligheid voor boten

a. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en kan de vereniging hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
b. De vereniging geeft het dringend advies uit oogpunt van veiligheid te voldoen aan onderstaand veiligheidspakket.
c.In geval van deelname aan te organiseren activiteiten is onderstaand veiligheidspakket verplicht.

Normen voor de boot voor leden van de Zeenon
Bootlengte: minimaal 4 meter met voldoend drijfvermogen
Motor: minimaal 10 pk.
Anker: met minimaal 50 meter lijn, reserve anker met voldoende lijn.
De volgende voorzieningen moeten aanwezig zijn bij uw boot:
- Boot moet minimaal WA verzekerd zijn
- Noodsignalen.
- Scheepshoorn of toeter.
- Vloeistofkompas.
- Reddingsvest of overlevingspak voor elke opvarende
- Goedgekeurde zend en ontvangst apparatuur
- Zeekaarten van het gebied waar U vaart.
- Radarreflector.
- Almanak deel 1.
- Zwarte ankerbal.
- Waterdichte zaklamp.
- Mes, lucifers/aansteker.
- Grijplijnen.
- Verbandtrommel.
- Zwemtrap of ander hulpmiddel.
- Hoosvat of pomp.
- Voldoende drinkbaar water.
- Reparatieset buitenboordmotor.
- Brandblusapparaat minimaal 2 kg.
- Voldoende brandstof.
- Dodemansknop.
- Transistorradio.
- Een ieder dient bovendien te voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen.

Artikel 16, Indien niet voorzien
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden de besluiten alsnog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Dit huishoudelijk reglement werd vastgesteld op de ledenvergadering van 12 maart 2004 en treedt per gelijke datum in werking.

Het Bestuur "De Zeenon"